คลังเอกสาร

เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 ก.พ. 2554
การ์ดช่วยจำ "ปลอดภัยทันใจ" Security-in-A-Box

การ์ดช่วยจำ “ปลอดภัยทันใจ” Security-in-a-Box flash cards

คู่มือฉบับย่อเพื่อการสื่อสารอย่างปลอดภัย ในรูปแบบการ์ดช่วยจำ เน้นความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ และการรักษาข้อมูลส่วนตัว

Thailand: Cybercrime Acts vs. the Right to Freedom of Expression

How Thai state policies, laws, and their enforcements affect civil and political rights, freedom of expression, freedom of associations, and the lives of individual citizens and human rights defenders.

Thailand Internet Liberty Report 2010

Thailand Internet Liberty Report 2010 by Thai Netizen Network

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย [iLaw]

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย. โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์)

2010 Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies [iLaw]

Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies. by iLaw Project

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2553

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล