คลังเอกสาร

Thailand: Cybercrime Acts vs. the Right to Freedom of Expression

How Thai state policies, laws, and their enforcements affect civil and political rights, freedom of expression, freedom of associations, and the lives of individual citizens and human rights defenders.

Thailand Internet Liberty Report 2010

Thailand Internet Liberty Report 2010 by Thai Netizen Network

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย [iLaw]

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย. โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์)

2010 Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies [iLaw]

Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies. by iLaw Project

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2553

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอบเขตและความหมายของคำว่า "หนังสือหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ" ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rule On Maintenance Of Official Secrets, B.E. 2544 (2001) (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

The Official Information Act, B.E. 2540 which contains certain provisions in relation to the restriction of rights and liberties of person in getting access to official information, in respect of which section 58 and section 29 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law, the Council of Ministers has therefore a resolution to lay down the rule

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้