คลังเอกสาร

Global Perspectives on Cybercrime (มุมมองนานาชาติเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์) [EFF]

สัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" 27 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation มุมมองจากนานาประเทศ และการกำหนดนิยาม "อาชญากรรมไซเบอร์" ร่วมกันในระดับนานาชาติ ตัวกลาง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความเป็นส่วนตัว นวัตกรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ข้อแนะนำทางกฎหมาย ต่อกรณีศึกษา: พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [พิชัย พืชมงคล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย พิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ