คลังเอกสาร

ข้อสังเกตต่อ ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … [27 มี.ค. 2561]

ที่มาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ รวมถึงทรัพยากรที่จะทำให้คณะกรรมการทำงานได้จริง ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นเดียวกับคณะกรรมการอีกจำนวนมากของไทย ที่โดยโครงสร้างแล้วทำให้มีความยากลำบากที่จะตรวจสอบหน่วยงานรัฐด้วยกันเองได้

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2 ก.พ. 2561)

ชื่อและสกุล ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลผู้เสียชีวิต ต้องได้รับคุ้มครอง, ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่, การยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับบางกิจการทำให้มีช่องว่าง, คณะกรรมการที่ไม่เป็นอิสระจะทำให้ทำงานคุ้มครองยาก, ข้อมูลที่ได้เก็บไปก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายอาจใช้ต่อไปได้ถ้าทำตามเงื่อนไข

การควบคุมเน็ตหลังรปห. 2557 [ผัง] / Internet Control after 2014 Coup [Diagram]

ความเปลี่ยนแปลงในการควบคุมสื่อ(ออนไลน์) หลังรัฐประหาร 2559 -- ในไฟล์ PDF สามารถคลิกที่ชื่อคำสั่ง/ประกาศเพื่ออ่านรายละเอียดได้
12 ข้อเสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (28 มิ.ย. 2559)

พลเมืองเน็ตเสนอ 12 ข้อ แก้ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

1 comment

ม.14 ยังเอาผิดกับเนื้อหาได้ ม.15 เรื่อง Notice ยังไม่มีรายละเอียด ม.16/2 ภาระใหม่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้ ม.20(4) ไม่ผิดก็สั่งปิดได้ -- คลิกอ่านเต็มๆ

โลกใหม่ใครกำกับ? กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

หนังสือที่นำกรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และชวนให้ตั้งคำถาม อาทิ กรณี Netflix กับ Verizon และความเป็นกลางของเครือข่าย, iCloud กับภาพหลุดดารา, นโยบายชื่อจริงของ Facebook, คดีสุรภักดิ์ ว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์, จีรนุช ตัวกลางคดีมาตรา 112, การกำกับดูแลสกุลเงินบิทคอยน์, คดีปิดเว็บประชาไทกับการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่รัฐ และจริยศาสตร์ว่าด้วยเพื่อนในโลกออนไลน์ เป็นต้น

การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

หนังสือแนะนำการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (digital evidence) ด้วยภาษาธรรมดา มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค-ความแตกต่างของพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทต่างๆ เขียนโดย Larry E. Daniel และ Lars E. Daniel, แปลโดย สุนีย์ สกาวรัตน์

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศไทย – The Right to Privacy in Thailand (UPR 2nd cycle)

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว - รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25 – ราชอาณาจักรไทย | The Right to Privacy - Universal Periodic Review 25th Session – Kingdom of Thailand
เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต – An Introduction to Internet Governance

2 comments

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต -- แปลจาก An Introduction to Internet Governance (6th Edition, 2014) Jovan Kurbalija เขียน; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล (PDF)
รายงานพลเมืองเน็ต 2557 - Thai Netizen Report 2014

รายงานพลเมืองเน็ต 2557 – Thai Netizen Report 2014

สถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตและสิทธิทางดิจิทัลของไทย ม.ค.-ก.ย. 2557 Report on Internet freedom and digital rights in Thailand. Jan-Sep 2014

หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อตัวกลาง

Manila Principles on Intermediary Liability การสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตต้องผ่านช่องทางของสื่อตัวกลาง นโยบายกำกับดูแลความรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งาน เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนโครงสร้างเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่อยู่บนความสมดุลของความต้องการของภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ กลุ่มภาคประชาสังคมทั่วโลกได้ประชุมและเสนอกรอบหลักประกันขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีสุด