ติดต่อเครือข่ายพลเมืองเน็ต

เครือข่ายพลเมืองเน็ต
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

Thai Netizen Network
Foundation for Internet and Civic Culture

E-mail: contact@thainetizen.org
Twitter: @thainetizen
Facebook: Thai Netizen Network
Facebook Group: Thai Netizen Network (group)
Mailing List: thainetizen@googlegroups.com

 

%d bloggers like this: