คลังเอกสาร

Thailand Internet Liberty Report 2010

Thailand Internet Liberty Report 2010 by Thai Netizen Network

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย [iLaw]

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย. โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์)

2010 Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies [iLaw]

Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies. by iLaw Project

คู่มือสื่อพลเมือง [เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2553]

แต่พลังของสื่อพลเมืองก็เหมือนกับพลังทุกชนิด ตรงที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ เครือข่ายพลเมืองเน็ตจัดทำ “คู่มือสื่อพลเมือง” เล่มนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดสื่อพลเมืองรุ่นใหม่ และจุดประกายให้พลังของสื่อพลเมืองในไทยเป็นไปในด้านบวกมากกว่าด้านลบ

รายงานวิจัยเรื่อง การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต [พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ นิธิมา คณานิธินันท์, 2547]

โดย พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ นิธิมา คณานิธินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2547 ในโครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ: การกํากับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน" สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Analysis of Computer Crime Act of Thailand [Sinfah Tunsarawuth and Toby Mendel, 2010]

published May 2010 by Sinfah Tunsarawuth, the lead author of this report, is an independent media lawyer based in Bangkok, Thailand. and Toby Mendel, who provided international materials for and edited the report, is the Executive Director of the Centre for Law and Democracy, a Canadian-based international human rights NGO focusing on foundational rights for democracy

บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ และ โทบี้ เมนเดล, 2553]

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดย ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ นักกฎหมายอิสระด้านสื่อที่ประจำาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโทบี้ เมนเดล ผู้เพิ่มเติมเนื้อหาในระดับนานาชาติและร่วมปรับแก้รายงาน เป็นผู้อำานวยการบริหารที่ศูนย์กฎหมายและประชาธิปไตย (Centre for Law and Democracy) องค์การสาธารณประโยชน์นานาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศแคนาดาที่มุ่งเน้นในเรื่องสิทธิพื้นฐานสำหรับประชาธิปไตย

แนวการจัดทำ “Privacy Policy” (นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล) [สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2548]

แนวการจัดทำ "Privacy Policy" โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เผยแพร่ พ.ศ. 2548)

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย [สขร. ถึง FACT]

สำเนาคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ ที่ วท 2/2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย ถึง กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) เมื่อ 8 เมษายน 2551