คลังเอกสาร

เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554
การ์ดช่วยจำ "ปลอดภัยทันใจ" Security-in-A-Box

การ์ดช่วยจำ “ปลอดภัยทันใจ” Security-in-a-Box flash cards

คู่มือฉบับย่อเพื่อการสื่อสารอย่างปลอดภัย ในรูปแบบการ์ดช่วยจำ เน้นความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ และการรักษาข้อมูลส่วนตัว

Thailand: Cybercrime Acts vs. the Right to Freedom of Expression

How Thai state policies, laws, and their enforcements affect civil and political rights, freedom of expression, freedom of associations, and the lives of individual citizens and human rights defenders.

Thailand Internet Liberty Report 2010

Thailand Internet Liberty Report 2010 by Thai Netizen Network

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย [iLaw]

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย. โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์)

2010 Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies [iLaw]

Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies. by iLaw Project

คู่มือสื่อพลเมือง [เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2553]

แต่พลังของสื่อพลเมืองก็เหมือนกับพลังทุกชนิด ตรงที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ เครือข่ายพลเมืองเน็ตจัดทำ “คู่มือสื่อพลเมือง” เล่มนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดสื่อพลเมืองรุ่นใหม่ และจุดประกายให้พลังของสื่อพลเมืองในไทยเป็นไปในด้านบวกมากกว่าด้านลบ

รายงานวิจัยเรื่อง การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต [พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ นิธิมา คณานิธินันท์, 2547]

โดย พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ นิธิมา คณานิธินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2547 ในโครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ: การกํากับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน" สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Analysis of Computer Crime Act of Thailand [Sinfah Tunsarawuth and Toby Mendel, 2010]

published May 2010 by Sinfah Tunsarawuth, the lead author of this report, is an independent media lawyer based in Bangkok, Thailand. and Toby Mendel, who provided international materials for and edited the report, is the Executive Director of the Centre for Law and Democracy, a Canadian-based international human rights NGO focusing on foundational rights for democracy