สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศไทย – The Right to Privacy in Thailand (UPR 2nd cycle)

2015.10.30 19:26

The Right to Privacy
Stakeholder Report
Universal Periodic Review 25th Session – Kingdom of Thailand

Submitted by Thai Netizen Network and Privacy International
September 2015

Download English version at https://www.privacyinternational.org/node/750

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
รายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25 – ราชอาณาจักรไทย
(แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

ส่งโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตและไพรเวซีอินเทอร์เนชันแนล
กันยายน ค.ศ. 2015

Download (PDF, 349KB)

ดาวน์โหลดรายงานในแบบ OpenDocument Text

More information about Thailand UPR at ohchr.org and upr-info.org

เอกสารที่เกี่ยวข้อง