คลังเอกสาร

พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และ พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ 2562 + ฉบับแปลอังกฤษ

Thailand's Personal Data Protection Act 2019 and Cybersecurity Act 2019, with unofficial English translation. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล โดย จิตติพร ฉายแสงมงคล

บทความ โดย จิตติพร ฉายแสงมลคง ประกอบการนำเสนอหัวข้อ เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวงเสวนา “นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ : พลเมืองดิจิทัล พลวัตทางเทคโนโลยี” ในการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 1: “อินเทอร์เน็ตกับการจัดทำนโยบายสาธารณะ”

การเมืองว่าด้วยคลิป: พื้นที่ส่วนตัว/สาธารณะ [Clip Kino, 2553]

บันทึกจากการเสวนาเรื่องสภาวะและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ก่อนการดูคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ในงาน Clip Kino Bangkok: Talk and Screening เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 16:30-18:00 น. ณ The Reading Room สีลม 19 ร่วมเสวนาโดย ปราบต์ บุญปาน (มติชนออนไลน์), มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย), และ วันรัก สุวรรณวัฒนา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย ทวีพร คุ้มเมธา (เครือข่ายพลเมืองเน็ต)

คำกล่าวเปิดงานสัมมนา “เวทีวิชาการสาธารณะเพื่อพัฒนางานวิจัย ‘ออนไลน์ศึกษา’”

คำกล่าวเปิดงานสัมมนา เวทีวิชาการสาธารณะเพื่อพัฒนาคำถามวิจัย “ออนไลน์ศึกษา” 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ซึ่งเวทีวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเน็ตติเซ่นมาราธอน 2553

อย่าโทษคนนำสาร: ภาระรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางและการคุ้มครองหลักการของอินเทอร์เน็ต

บทความแปลจาก Don’t Blame the Messenger: Intermediary liability and protecting Internet platforms โดย ซินเธีย หว่อง (Cynthia Wong), 29 กรกฎาคม 2553

ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม

แปลจาก Intermediary Liability: Protecting Internet Platforms for Expression and Innovation, Center for Democracy & Technology, เมษายน 2553 โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ สฤณี อาชวานันทกุล

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในทศวรรษหน้า – โอกาสและอุปสรรค [สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์]

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในทศวรรษหน้า - โอกาสและอุปสรรค นำเสนอโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เวที ความรู้สาธารณะ - ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ (Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination) วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในทศวรรษหน้า – ปัญหา ข้อท้าทาย และพันธกิจต่อสังคม [พิรงรอง รามสูต รณะนันท์]

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในทศวรรษหน้า - ปัญหา ข้อท้าทาย และพันธกิจต่อสังคม นำเสนอโดย รศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวที ความรู้สาธารณะ - ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ (Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination) วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อและรูปแบบทางสังคม (Social Model) ในทศวรรษหน้า – มุมมองจากผู้ด้อยโอกาส [ต่อพงศ์ เสลานนท์]

สื่อและรูปแบบทางสังคม (Social Model) ในทศวรรษหน้า - มุมมองจากผู้ด้อยโอกาสนำเสนอโดย ต่อพงศ์ เสลานนท์ อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เวที ความรู้สาธารณะ - ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ (Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination) วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย