เกี่ยวกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต

เราคือใคร

เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) คือกลุ่มพลเมืองที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนสิทธิพลเมืองออนไลน์ บนหลักพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้

  1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
  2. สิทธิในการคิดและการแสดงออก
  3. สิทธิในความเป็นส่วนตัว
  4. สิทธิในการร่วมออกแบบนโยบาย
  5. สิทธิในการเป็นเจ้าของและใช้ทรัพยากร

จุดยืนทางการเมือง

เครือข่ายพลเมืองเน็ตเป็นกลุ่มไม่สังกัดพรรคการเมือง จุดยืนพื้นฐานของเครือข่ายฯคือสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและระบอบประชาธิปไตย

โครงสร้าง

เครือข่ายพลเมืองเน็ตประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้เน็ต ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Foundation for Internet and Civic Culture) ซึ่งได้ทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (ทะเบียนเลขที่ กท 2445)

คณะทำงานชุดปัจจุบัน (2559) มีดังนี้

ร่วมงานกับเรา

กิจกรรม

  • ติดตามประเด็นเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  • วิจัยเชิงนโยบายและรณรงค์ขับเคลื่อนบนฐานงานวิจัย
  • พัฒนาทักษะผู้ใช้เน็ตและสื่อพลเมือง
  • เปิดพื้นที่ความคิดเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ นโยบายสื่อ และวัฒนธรรมดิจิทัล

ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายฯ

เสนอแนะ แลกเปลี่ยน และรับข่าวสารกิจกรรมจากเครือข่ายฯ ได้ที่เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กกรุ๊ป กูเกิล+ กูเกิลกรุ๊ป และทางไปรษณีย์


แหล่งทุน

เครือข่ายพลเมืองเน็ตเริ่มจากการเป็นโครงการทดลองจัดตั้งระหว่างเดือนธันวาคม 2551–พฤษภาคม 2552 โดยการสนับสนุนของ Media Legal Defence Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักข่าว บล็อกเกอร์ และสื่ออิสระทั่วโลก

หลังจากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการรายปีระหว่างปี 2552-2556 จาก มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Böll Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง ตามอุดมการณ์ของพรรคกรีนจากประเทศเยอรมนี และได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและกิจกรรมระยะสั้นจาก Open Society Foundation, Internews, Freedom House, EngageMedia, Hivos และ Privacy International

จนถึงสิ้นปี 2558 เครือข่ายพลเมืองเน็ตได้รับเงินสนับสนุนโครงการจาก Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) (ต.ค. 2556 – ธ.ค. 2558) และ Fund for Global Human Rights (ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558)

ตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินงานโดยไม่ได้ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใด

%d bloggers like this: