คลังเอกสาร

ความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … (ตุลาคม 2561)

เสนอให้ระบุให้ชัดเจน ในร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่า กิจการและกิจกรรมทั้งหมดภายใต้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ก่อนจึงจะบังคับใช้กฎหมายความการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … (ก.ย. 2561)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต 20 กันยายน 2561 1. การประมวลผลข้อมูลที่พระราชบัญญัตินี้จะไม่ใช้บังคับต้องมีเท่าที่จำเป็น และการยกเว้นต้องระบุผู้ประมวลผลข้อมูลและจุดประสงค์ของการประมวลผลอย่างเฉพาะเจาะจง (มาตรา 4) 2. ความเป็นอิสระและทรัพยากรของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงาน

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. … (ก.ย. 2561)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต 20 กันยายน 2561 1. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและสำนักงาน (ประเด็นการลงทุนตามมาตรา 7) 2. การ(ไม่)สนับสนุนการรวมตัวของคนทำงาน การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม (มาตรา 5)

ข้อสังเกตต่อ ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … [27 มี.ค. 2561]

ที่มาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ รวมถึงทรัพยากรที่จะทำให้คณะกรรมการทำงานได้จริง ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นเดียวกับคณะกรรมการอีกจำนวนมากของไทย ที่โดยโครงสร้างแล้วทำให้มีความยากลำบากที่จะตรวจสอบหน่วยงานรัฐด้วยกันเองได้

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (25 มี.ค. 2561)

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … (รับฟังความคิดเห็น 8-25 มี.ค. 2561) -- นิยาม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์", สัดส่วนและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ, อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นโดยด้วยวิธีพิเศษจากกระทรวงกลาโหม, เงื่อนไขในการใช้อำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2 ก.พ. 2561)

ชื่อและสกุล ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลผู้เสียชีวิต ต้องได้รับคุ้มครอง, ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่, การยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับบางกิจการทำให้มีช่องว่าง, คณะกรรมการที่ไม่เป็นอิสระจะทำให้ทำงานคุ้มครองยาก, ข้อมูลที่ได้เก็บไปก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายอาจใช้ต่อไปได้ถ้าทำตามเงื่อนไข
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 Computer-related Crime Act 2017

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 ไทย-อังกฤษ Thailand’s Computer-related Crime Act 2017 bilingual

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Computer-related Crime Act B.E. 2550 (2007) as amended by the Computer-related Crime Act (No. 2) B.E. 2560 (2017) [unofficial English translation]

เปรียบเทียบร่าง 26 เม.ย., 17 ส.ค. และ 30 ก.ย. 2559 ในมาตราสำคัญ

เปรียบเทียบร่าง 26 เม.ย., 17 ส.ค. และ 30 ก.ย. 2559 ในมาตราสำคัญ / Comparison of 26 Apr, 17 Aug, and 30 Sep Drafts เปรียบเทียบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 กับร่าง 26 เม.ย. 2559, 17 ส.ค. 2559, 30 ก.ย. 2559 ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) [ไทย-อังกฤษ] ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (30 ก.ย. 59) ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ + ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลประกอบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (18 พ.ย. 59)

การควบคุมเน็ตหลังรปห. 2557 [ผัง] / Internet Control after 2014 Coup [Diagram]

ความเปลี่ยนแปลงในการควบคุมสื่อ(ออนไลน์) หลังรัฐประหาร 2559 -- ในไฟล์ PDF สามารถคลิกที่ชื่อคำสั่ง/ประกาศเพื่ออ่านรายละเอียดได้
12 ข้อเสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (28 มิ.ย. 2559)

พลเมืองเน็ตเสนอ 12 ข้อ แก้ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

1 comment

ม.14 ยังเอาผิดกับเนื้อหาได้ ม.15 เรื่อง Notice ยังไม่มีรายละเอียด ม.16/2 ภาระใหม่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้ ม.20(4) ไม่ผิดก็สั่งปิดได้ -- คลิกอ่านเต็มๆ