คลังเอกสาร

พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และ พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ 2562 + ฉบับแปลอังกฤษ

Thailand's Personal Data Protection Act 2019 and Cybersecurity Act 2019, with unofficial English translation. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับสนช.วาระ 3

ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ (ฉบับผ่านสนช.วาระ 3)

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 Thailand's National Security Council Act of 2016

ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับส่งสนช.พิจารณาวาระ 2

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 8 ก.พ. 2562 เพื่อพิจาณาวาระที่ 2

ความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … (ตุลาคม 2561)

1 comment

เสนอให้ระบุให้ชัดเจน ในร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่า กิจการและกิจกรรมทั้งหมดภายใต้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ก่อนจึงจะบังคับใช้กฎหมายความการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … (ก.ย. 2561)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต 20 กันยายน 2561 1. การประมวลผลข้อมูลที่พระราชบัญญัตินี้จะไม่ใช้บังคับต้องมีเท่าที่จำเป็น และการยกเว้นต้องระบุผู้ประมวลผลข้อมูลและจุดประสงค์ของการประมวลผลอย่างเฉพาะเจาะจง (มาตรา 4) 2. ความเป็นอิสระและทรัพยากรของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงาน

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. … (ก.ย. 2561)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต 20 กันยายน 2561 1. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและสำนักงาน (ประเด็นการลงทุนตามมาตรา 7) 2. การ(ไม่)สนับสนุนการรวมตัวของคนทำงาน การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม (มาตรา 5)

ข้อสังเกตต่อ ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … [27 มี.ค. 2561]

ที่มาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ รวมถึงทรัพยากรที่จะทำให้คณะกรรมการทำงานได้จริง ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นเดียวกับคณะกรรมการอีกจำนวนมากของไทย ที่โดยโครงสร้างแล้วทำให้มีความยากลำบากที่จะตรวจสอบหน่วยงานรัฐด้วยกันเองได้

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (25 มี.ค. 2561)

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … (รับฟังความคิดเห็น 8-25 มี.ค. 2561) -- นิยาม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์", สัดส่วนและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ, อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นโดยด้วยวิธีพิเศษจากกระทรวงกลาโหม, เงื่อนไขในการใช้อำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2 ก.พ. 2561)

ชื่อและสกุล ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลผู้เสียชีวิต ต้องได้รับคุ้มครอง, ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่, การยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับบางกิจการทำให้มีช่องว่าง, คณะกรรมการที่ไม่เป็นอิสระจะทำให้ทำงานคุ้มครองยาก, ข้อมูลที่ได้เก็บไปก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายอาจใช้ต่อไปได้ถ้าทำตามเงื่อนไข