ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับส่งสนช.พิจารณาวาระ 2

2019.02.28 03:17

ปรับปรุงใหม่: ดูร่างฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบหลังการพิจารณาในวาระที่ 3 (28 ก.พ. 2562)

ฉบับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 8 ก.พ. 2562 เพื่อพิจาณาวาระที่ 2