คลังเอกสาร

Cyberlaw and Information Intermediaries (กฎหมายไซเบอร์และตัวกลางข้อมูลข่าวสาร) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation

Blocking Access to Websites (วิธีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์) [จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 เนื้อหาโดย จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษาเครือข่ายพลเมืองเน็ต นำเสนอโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ข้อเสนอเครือข่ายพลเมืองเน็ตต่อการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

27 ก.ค. 2552 เครือข่ายพลเมืองเน็ตแถลงข้อเสนอต่อการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในงานสัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อเสนอต่อประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สังคม สื่อสารมวลชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (6) [อังคณา นีละไพจิตร]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (5) [สุเทพ วิไลเลิศ]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (4) [กานต์ ยืนยง]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (3) [จอน อึ๊งภากรณ์]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (2) [เมธา มาสขาว]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (1) [สุภิญญา กลางณรงค์]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เว็บมาสเตอร์กับการกระทำผิดบนเน็ต : ความซับซ้อน และ บทเรียนจากกรณีคลิปหลุด “เฉินกวนซี” [สฤณี อาชวานันทกุล และ กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ, 2552]

ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ที่รัฐไทยยังไม่เข้าใจธรรมชาติที่เป็นจริง ถ้าหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ดูแลหรือเจ้าของเว็บอย่าง จริงจัง จริงใจ และตรงประเด็น นอกจากจะช่วยให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดตัวจริงมาลงโทษได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังจะช่วยทำให้ผู้มีเจตนาร้ายมีแรงจูงใจน้อยลงที่จะกระทำผิดบนอินเทอร์เน็ต แต่ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาบรรยากาศการถกเถียงอภิปรายในอินเทอร์เน็ตเอาไว้ได้ ในฐานะพื้นที่ประชาธิปไตยที่สนับสนุนให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ความเห็นกันอย่างเสรี