คลังเอกสาร

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 [ประกาศกระทรวงไอซีที]

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รองรับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 ที่บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

Overview: Internet Freedom Worldwide (เสรีภาพอินเทอร์เน็ตทั่วโลก) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 โดย Danny O'Brien, Electronic Frontier Foundation

Cyberlaw and Information Intermediaries (กฎหมายไซเบอร์และตัวกลางข้อมูลข่าวสาร) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation

Blocking Access to Websites (วิธีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์) [จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 เนื้อหาโดย จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษาเครือข่ายพลเมืองเน็ต นำเสนอโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ข้อเสนอเครือข่ายพลเมืองเน็ตต่อการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

27 ก.ค. 2552 เครือข่ายพลเมืองเน็ตแถลงข้อเสนอต่อการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในงานสัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อเสนอต่อประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สังคม สื่อสารมวลชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (6) [อังคณา นีละไพจิตร]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (5) [สุเทพ วิไลเลิศ]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปเวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต (4) [กานต์ ยืนยง]

เวทีวิพากษ์ผลกระทบจากกฎหมายและการเมืองต่อสิทธิมนุษยชนพลเมืองเน็ต วันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร