คลังเอกสาร

รายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รายงานผลพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) ของประเทศญี่ปุ่น

Japanese Regulatory Impact Assessment Handbook แปลโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล - รายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ฉบับแปลภาษาไทย)

รายงานพลเมืองเน็ต 2556 – Thai Netizen Report 2013

รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2556 A compilation of findings, analysis, and statements of Thai Netizen Network on internet freedom situation, internet policy, and online culture in the year of 2013.
หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร (หลัก 13 ประการ)

หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร (หลัก 13 ประการ)

International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance เอกสารฉบับนี้พยายามอธิบายว่าจะนำกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้กับสภาพแวดล้อมดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างไร โดยเฉพาะในขณะที่เทคโนโลยีและเทคนิคการสอดแนมการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงและมีเพิ่มมากขึ้น กลุ่มภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และกลุ่มอื่น ๆ สามารถยึดหลักการเหล่านี้เป็นกรอบในการประเมินว่า กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอดแนมการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่กำลังจะมีขึ้น สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ หลักการเหล่านี้เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือระดับสากลกับบรรดากลุ่มภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม และผู้ชำนาญการระหว่างประเทศด้านกฎหมาย นโยบาย และเทคโนโลยีการสอดแนมการสื่อสาร

ผลกระทบของการสอดแนมการสื่อสารโดยรัฐต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพการแสดงออก

รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว รายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยประชุมที่ 23 วาระที่ 3

Netizen Report 2011 (English Translation)

Netizen Report 2011: Situational Report for Thailand's Internet Freedom and Online Culture

รายงานพลเมืองเน็ต 2555: ปีแห่งการพิพากษา

รายงานพลเมืองเน็ต 2555 : ปีแห่งการพิพากษา ได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2555 บรรณาธิการ ทวีพร คุ้มเมธา พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2556 สนับสนุนโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand license) สามารถนำไปใช้ ดัดแปลงแก้ไข และเผยแพร่ต่อได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาต ดาวน์โหลด PDF
แจกฟรี คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย

คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย

ความรู้เบื้องต้นที่พลเมืองเน็ตควรรู้ ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร หลักการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น รวมทั้งกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้ เพื่อให้พลเมืองเน็ตสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล โดย จิตติพร ฉายแสงมงคล

บทความ โดย จิตติพร ฉายแสงมลคง ประกอบการนำเสนอหัวข้อ เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวงเสวนา “นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ : พลเมืองดิจิทัล พลวัตทางเทคโนโลยี” ในการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 1: “อินเทอร์เน็ตกับการจัดทำนโยบายสาธารณะ”