คลังเอกสาร

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย [iLaw]

รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย. โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์)

2010 Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies [iLaw]

Situational Report on Control and Censorship of Online Media, through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies. by iLaw Project

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2553

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอบเขตและความหมายของคำว่า "หนังสือหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ" ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rule On Maintenance Of Official Secrets, B.E. 2544 (2001) (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

The Official Information Act, B.E. 2540 which contains certain provisions in relation to the restriction of rights and liberties of person in getting access to official information, in respect of which section 58 and section 29 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law, the Council of Ministers has therefore a resolution to lay down the rule

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้

รายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2553

รายงานสรุปสาระสำคัญของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตลอดปี 2553 ทั้งในแง่ส่งผลดีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การเกิดขึ้นของบริการใหม่ๆ และในแง่ที่ส่งผลลบต่อเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่นคดีการจับกุม หรือการปิดกั้นเว็บไซต์ต่างๆ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

กำหนดชั้นความลับของทางราชการ 4 ชั้น: ปกปิด -> ลับ -> ลับมาก -> ลับที่สุด

การเมืองว่าด้วยคลิป: พื้นที่ส่วนตัว/สาธารณะ [Clip Kino, 2553]

บันทึกจากการเสวนาเรื่องสภาวะและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ก่อนการดูคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ในงาน Clip Kino Bangkok: Talk and Screening เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 16:30-18:00 น. ณ The Reading Room สีลม 19 ร่วมเสวนาโดย ปราบต์ บุญปาน (มติชนออนไลน์), มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย), และ วันรัก สุวรรณวัฒนา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย ทวีพร คุ้มเมธา (เครือข่ายพลเมืองเน็ต)