คลังเอกสาร

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2542

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอบเขตและความหมายของคำว่า "หนังสือหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ" ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rule On Maintenance Of Official Secrets, B.E. 2544 (2001) (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

The Official Information Act, B.E. 2540 which contains certain provisions in relation to the restriction of rights and liberties of person in getting access to official information, in respect of which section 58 and section 29 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law, the Council of Ministers has therefore a resolution to lay down the rule

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้

รายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2553

รายงานสรุปสาระสำคัญของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตลอดปี 2553 ทั้งในแง่ส่งผลดีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การเกิดขึ้นของบริการใหม่ๆ และในแง่ที่ส่งผลลบต่อเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่นคดีการจับกุม หรือการปิดกั้นเว็บไซต์ต่างๆ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

กำหนดชั้นความลับของทางราชการ 4 ชั้น: ปกปิด -> ลับ -> ลับมาก -> ลับที่สุด

การเมืองว่าด้วยคลิป: พื้นที่ส่วนตัว/สาธารณะ [Clip Kino, 2553]

บันทึกจากการเสวนาเรื่องสภาวะและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ก่อนการดูคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ในงาน Clip Kino Bangkok: Talk and Screening เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 16:30-18:00 น. ณ The Reading Room สีลม 19 ร่วมเสวนาโดย ปราบต์ บุญปาน (มติชนออนไลน์), มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย), และ วันรัก สุวรรณวัฒนา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย ทวีพร คุ้มเมธา (เครือข่ายพลเมืองเน็ต)

คำกล่าวเปิดงานสัมมนา “เวทีวิชาการสาธารณะเพื่อพัฒนางานวิจัย ‘ออนไลน์ศึกษา’”

คำกล่าวเปิดงานสัมมนา เวทีวิชาการสาธารณะเพื่อพัฒนาคำถามวิจัย “ออนไลน์ศึกษา” 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ซึ่งเวทีวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเน็ตติเซ่นมาราธอน 2553

Statement of Thai Netizen Network Requesting Representatives to Consider Urgent Amendment to Article 15 of the Computer-Related Crime Act 2007

Thai Netizen Network deem Article 15 of this law a threat to freedom of the people and propose for an amendment of the Compute Crime Act 2007.

แถลงการณ์ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 อย่างเร่งด่วน

เครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นว่า มาตรา 15 ของกฎหมายฉบับนี้ เป็นบทบัญญัติที่คุกคามสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนอย่างยิ่ง จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

คู่มือสื่อพลเมือง [เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2553]

แต่พลังของสื่อพลเมืองก็เหมือนกับพลังทุกชนิด ตรงที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ เครือข่ายพลเมืองเน็ตจัดทำ “คู่มือสื่อพลเมือง” เล่มนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดสื่อพลเมืองรุ่นใหม่ และจุดประกายให้พลังของสื่อพลเมืองในไทยเป็นไปในด้านบวกมากกว่าด้านลบ