ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ (ฉบับผ่านสนช.วาระ 3)

2019.03.07 12:45

ปรับปรุงล่าสุด: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป (บังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และความในมาตรา 95 และมาตรา 96 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี) [ต้นฉบับที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัล]

ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป (บังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) [ต้นฉบับที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัล]

Download (PDF, 304KB)

Download (PDF, 221KB)