คลังเอกสาร

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในทศวรรษหน้า – โอกาสและอุปสรรค [สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์]

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในทศวรรษหน้า - โอกาสและอุปสรรค นำเสนอโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เวที ความรู้สาธารณะ - ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ (Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination) วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในทศวรรษหน้า – ปัญหา ข้อท้าทาย และพันธกิจต่อสังคม [พิรงรอง รามสูต รณะนันท์]

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในทศวรรษหน้า - ปัญหา ข้อท้าทาย และพันธกิจต่อสังคม นำเสนอโดย รศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวที ความรู้สาธารณะ - ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ (Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination) วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อและรูปแบบทางสังคม (Social Model) ในทศวรรษหน้า – มุมมองจากผู้ด้อยโอกาส [ต่อพงศ์ เสลานนท์]

สื่อและรูปแบบทางสังคม (Social Model) ในทศวรรษหน้า - มุมมองจากผู้ด้อยโอกาสนำเสนอโดย ต่อพงศ์ เสลานนท์ อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เวที ความรู้สาธารณะ - ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ (Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination) วันที่ 7 สิงหาคม ณ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Global Perspectives on Cybercrime (มุมมองนานาชาติเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์) [EFF]

สัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" 27 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation มุมมองจากนานาประเทศ และการกำหนดนิยาม "อาชญากรรมไซเบอร์" ร่วมกันในระดับนานาชาติ ตัวกลาง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความเป็นส่วนตัว นวัตกรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Computer Crimes: An American Case Study (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation กล่าวถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพอนาจารเด็ก ลิขสิทธิ์ สแปม การขโมยอัตลักษณ์ ความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ฐานความคิดในกรณีต่าง ๆ

กรณีศึกษา 212cafe.com [ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง เว็บไซต์ 212cafe.com ให้บริการเครื่องมือสำหรับเว็บมาสเตอร์ และถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยได้รับแจ้งจาก 'พลเมืองดี' ประมาณวันที่ 23-27 เม.ย. 2551 ศาลอาญานัดตรวจสอบพยาน หลักฐาน และนัดสืบพยานในวันที่ 23-26 เมษายน 2553 (รวมเวลาประมาณ 2 ปี)

การหมิ่นประมาทหมายถึงอะไร: หลักการของเสรีภาพในการแสดงออกและการคุ้มครองชื่อเสียง [Article 19]

เอกสารชุดมาตรฐานการปฎิบัติสากล โดย อาร์ติเคิล 19 เผยแพร่ ก.ค. 2543 แปลจาก Defining Defamation Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation

ข้อแนะนำทางกฎหมาย ต่อกรณีศึกษา: พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [พิชัย พืชมงคล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย พิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ

Internet Freedom Worldwide (forward, backward) (อินเทอร์เน็ตเสรีภาพทั่วโลก) [EFF]

สัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" 27 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดย Danny O'Brien, Electronic Frontier Foundation

ผลกระทบของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อเสรีภาพในการแสดงออกในไทย [อาร์ติเคิล 19 & สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ]

อาร์ติเคิล 19 และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ร่วมกันเผยแพร่รายงาน “ผลกระทบของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อเสรีภาพในการแสดงออกในไทย” ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้พูดถึงลักษณะของกฎหมายหมิ่นประมาทของไทยและผลที่มีต่อการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก