คลังเอกสาร

ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) ไทย-อังกฤษ Thailand’s Cybercrime Act amendment (26 Apr 2016) bilingual

ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) ไทย-อังกฤษ Thailand’s Cybercrime Act amendment draft (26 Apr 2016) bilingual

1 comment

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... - ต้นฉบับภาษาไทย (ร่างฉบับวันที่ 26 เม.ย. 2559) และฉบับแปลภาษาอังกฤษ / Computer-related Crime Act (No ..) B.E. .... Draft - Original Thai version (26 April 2016) and its English translation

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 ไทย-อังกฤษ Thailand’s 2007 Cybercrime Act in Thai and English

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต้นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ (แก้ไขและปรับปรุงจากฉบับแปลโดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ) Computer-related Crime Act B.E 2550 (2007) Original Thai version and its unofficial English translation (based on this translation by Campaign for Popular Media Reform, with some edits and corrections) ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หมายเหุต (Notes) มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” Section 1. This Act shall be called the “Computer-related...

ความท้าทายในการค้นหา ได้รับ และรับรู้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on key trends and challenges to the right of all individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds through the Internet (A/HRC/17/27) แนวโน้มสำคัญและความท้าทายที่จะมีสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะค้นหา ได้รับ และรับรู้ข้อมูลและความคิดทุกชนิดผ่านอินเทอร์เน็ต — รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว (A/HRC/17/27) (16 พ.ค. 2554) http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/17/27

โลกใหม่ใครกำกับ? กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

หนังสือที่นำกรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และชวนให้ตั้งคำถาม อาทิ กรณี Netflix กับ Verizon และความเป็นกลางของเครือข่าย, iCloud กับภาพหลุดดารา, นโยบายชื่อจริงของ Facebook, คดีสุรภักดิ์ ว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์, จีรนุช ตัวกลางคดีมาตรา 112, การกำกับดูแลสกุลเงินบิทคอยน์, คดีปิดเว็บประชาไทกับการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่รัฐ และจริยศาสตร์ว่าด้วยเพื่อนในโลกออนไลน์ เป็นต้น

การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

หนังสือแนะนำการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (digital evidence) ด้วยภาษาธรรมดา มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค-ความแตกต่างของพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทต่างๆ เขียนโดย Larry E. Daniel และ Lars E. Daniel, แปลโดย สุนีย์ สกาวรัตน์

สถานการณ์ด้านสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว – ที่ประชุมหารือ UPR ประเทศไทยรอบที่ 2

สถานการณ์ด้านสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมประเด็นกฎหมาย โครงสร้างองค์กรอิสระ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย ข้อมูลในคำแถลงนี้นำมาจากรายงานที่จัดทำโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต ไพรเวซีอินเทอร์เนชันแนล และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศไทย – The Right to Privacy in Thailand (UPR 2nd cycle)

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว - รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25 – ราชอาณาจักรไทย | The Right to Privacy - Universal Periodic Review 25th Session – Kingdom of Thailand
เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต – An Introduction to Internet Governance

2 comments

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต -- แปลจาก An Introduction to Internet Governance (6th Edition, 2014) Jovan Kurbalija เขียน; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล (PDF)
รายงานพลเมืองเน็ต 2557 - Thai Netizen Report 2014

รายงานพลเมืองเน็ต 2557 – Thai Netizen Report 2014

สถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตและสิทธิทางดิจิทัลของไทย ม.ค.-ก.ย. 2557 Report on Internet freedom and digital rights in Thailand. Jan-Sep 2014

หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อตัวกลาง

Manila Principles on Intermediary Liability การสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตต้องผ่านช่องทางของสื่อตัวกลาง นโยบายกำกับดูแลความรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งาน เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนโครงสร้างเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่อยู่บนความสมดุลของความต้องการของภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ กลุ่มภาคประชาสังคมทั่วโลกได้ประชุมและเสนอกรอบหลักประกันขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีสุด