คลังเอกสาร

โลกใหม่ใครกำกับ? กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

หนังสือที่นำกรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และชวนให้ตั้งคำถาม อาทิ กรณี Netflix กับ Verizon และความเป็นกลางของเครือข่าย, iCloud กับภาพหลุดดารา, นโยบายชื่อจริงของ Facebook, คดีสุรภักดิ์ ว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์, จีรนุช ตัวกลางคดีมาตรา 112, การกำกับดูแลสกุลเงินบิทคอยน์, คดีปิดเว็บประชาไทกับการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่รัฐ และจริยศาสตร์ว่าด้วยเพื่อนในโลกออนไลน์ เป็นต้น

การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

หนังสือแนะนำการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (digital evidence) ด้วยภาษาธรรมดา มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค-ความแตกต่างของพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทต่างๆ เขียนโดย Larry E. Daniel และ Lars E. Daniel, แปลโดย สุนีย์ สกาวรัตน์

สถานการณ์ด้านสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว – ที่ประชุมหารือ UPR ประเทศไทยรอบที่ 2

สถานการณ์ด้านสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมประเด็นกฎหมาย โครงสร้างองค์กรอิสระ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย ข้อมูลในคำแถลงนี้นำมาจากรายงานที่จัดทำโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต ไพรเวซีอินเทอร์เนชันแนล และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศไทย – The Right to Privacy in Thailand (UPR 2nd cycle)

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว - รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การประชุมครั้งที่ 25 – ราชอาณาจักรไทย | The Right to Privacy - Universal Periodic Review 25th Session – Kingdom of Thailand
เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต – An Introduction to Internet Governance

2 comments

เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต -- แปลจาก An Introduction to Internet Governance (6th Edition, 2014) Jovan Kurbalija เขียน; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล (PDF)
รายงานพลเมืองเน็ต 2557 - Thai Netizen Report 2014

รายงานพลเมืองเน็ต 2557 – Thai Netizen Report 2014

สถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตและสิทธิทางดิจิทัลของไทย ม.ค.-ก.ย. 2557 Report on Internet freedom and digital rights in Thailand. Jan-Sep 2014

หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อตัวกลาง

Manila Principles on Intermediary Liability การสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตต้องผ่านช่องทางของสื่อตัวกลาง นโยบายกำกับดูแลความรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งาน เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนโครงสร้างเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่อยู่บนความสมดุลของความต้องการของภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ กลุ่มภาคประชาสังคมทั่วโลกได้ประชุมและเสนอกรอบหลักประกันขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีสุด

รายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รายงานผลพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) ของประเทศญี่ปุ่น

Japanese Regulatory Impact Assessment Handbook แปลโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล - รายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ฉบับแปลภาษาไทย)