คลังเอกสาร

Impact of Defamation Law on Freedom of Expression in Thailand [ARTICLE 19 & NPCT]

ARTICLE 19 and the National Press Council of Thailand (NPCT) have jointly launched a Report, the Impact of Defamation Law on Freedom of Expression in Thailand. The Report outlines the nature of defamation law in Thailand, as well as the chilling effect it has on freedom of expression.

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 [ประกาศกระทรวงไอซีที]

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รองรับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 ที่บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

Overview: Internet Freedom Worldwide (เสรีภาพอินเทอร์เน็ตทั่วโลก) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 โดย Danny O'Brien, Electronic Frontier Foundation

Cyberlaw and Information Intermediaries (กฎหมายไซเบอร์และตัวกลางข้อมูลข่าวสาร) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation

Blocking Access to Websites (วิธีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์) [จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 เนื้อหาโดย จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษาเครือข่ายพลเมืองเน็ต นำเสนอโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ข้อเสนอเครือข่ายพลเมืองเน็ตต่อการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

27 ก.ค. 2552 เครือข่ายพลเมืองเน็ตแถลงข้อเสนอต่อการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในงานสัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อเสนอต่อประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สังคม สื่อสารมวลชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง