คลังเอกสาร

Computer Crimes: An American Case Study (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย Eddan Katz, International Affairs Director, Electronic Frontier Foundation กล่าวถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพอนาจารเด็ก ลิขสิทธิ์ สแปม การขโมยอัตลักษณ์ ความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ฐานความคิดในกรณีต่าง ๆ

กรณีศึกษา 212cafe.com [ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง เว็บไซต์ 212cafe.com ให้บริการเครื่องมือสำหรับเว็บมาสเตอร์ และถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยได้รับแจ้งจาก 'พลเมืองดี' ประมาณวันที่ 23-27 เม.ย. 2551 ศาลอาญานัดตรวจสอบพยาน หลักฐาน และนัดสืบพยานในวันที่ 23-26 เมษายน 2553 (รวมเวลาประมาณ 2 ปี)

การหมิ่นประมาทหมายถึงอะไร: หลักการของเสรีภาพในการแสดงออกและการคุ้มครองชื่อเสียง [Article 19]

เอกสารชุดมาตรฐานการปฎิบัติสากล โดย อาร์ติเคิล 19 เผยแพร่ ก.ค. 2543 แปลจาก Defining Defamation Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation

ข้อแนะนำทางกฎหมาย ต่อกรณีศึกษา: พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [พิชัย พืชมงคล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย พิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ

Internet Freedom Worldwide (forward, backward) (อินเทอร์เน็ตเสรีภาพทั่วโลก) [EFF]

สัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" 27 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดย Danny O'Brien, Electronic Frontier Foundation

ผลกระทบของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อเสรีภาพในการแสดงออกในไทย [อาร์ติเคิล 19 & สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ]

อาร์ติเคิล 19 และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ร่วมกันเผยแพร่รายงาน “ผลกระทบของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อเสรีภาพในการแสดงออกในไทย” ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้พูดถึงลักษณะของกฎหมายหมิ่นประมาทของไทยและผลที่มีต่อการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

Impact of Defamation Law on Freedom of Expression in Thailand [ARTICLE 19 & NPCT]

ARTICLE 19 and the National Press Council of Thailand (NPCT) have jointly launched a Report, the Impact of Defamation Law on Freedom of Expression in Thailand. The Report outlines the nature of defamation law in Thailand, as well as the chilling effect it has on freedom of expression.

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 [ประกาศกระทรวงไอซีที]

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550