คลังเอกสาร

ข้อแนะนำทางกฎหมาย ต่อกรณีศึกษา: พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [พิชัย พืชมงคล]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 26 ก.ค. 2552 โดย พิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ

Internet Freedom Worldwide (forward, backward) (อินเทอร์เน็ตเสรีภาพทั่วโลก) [EFF]

สัมมนา "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ" 27 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดย Danny O'Brien, Electronic Frontier Foundation

ผลกระทบของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อเสรีภาพในการแสดงออกในไทย [อาร์ติเคิล 19 & สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ]

อาร์ติเคิล 19 และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ร่วมกันเผยแพร่รายงาน “ผลกระทบของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อเสรีภาพในการแสดงออกในไทย” ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้พูดถึงลักษณะของกฎหมายหมิ่นประมาทของไทยและผลที่มีต่อการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

Impact of Defamation Law on Freedom of Expression in Thailand [ARTICLE 19 & NPCT]

ARTICLE 19 and the National Press Council of Thailand (NPCT) have jointly launched a Report, the Impact of Defamation Law on Freedom of Expression in Thailand. The Report outlines the nature of defamation law in Thailand, as well as the chilling effect it has on freedom of expression.

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 [ประกาศกระทรวงไอซีที]

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รองรับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 ที่บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

Overview: Internet Freedom Worldwide (เสรีภาพอินเทอร์เน็ตทั่วโลก) [EFF]

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552 โดย Danny O'Brien, Electronic Frontier Foundation