คลังเอกสาร

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา: 18 มิถุนายน 2550 มีผลใช้บังคับตั้งแต่: 19 กรกฎาคม 2550

พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

กฎหมายจัดตั้งและกำกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้ดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล