คลังเอกสาร

Computer-related Crime Act B.E. 2550

On 18 July 2007, the Computer-related Crime Act B.E.2550 (2007) came into force. It took 9 years from the initial draft to the successful passage by the National Legislative Assembly (NLA), appointed by the Council for National Security (CNS), after the 19 September 2006 coup. This is an unofficial English translation of the Act made by the Campaign for Popular Media Reform (CPMR).

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา: 18 มิถุนายน 2550 มีผลใช้บังคับตั้งแต่: 19 กรกฎาคม 2550

พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

กฎหมายจัดตั้งและกำกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้ดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล