คลังเอกสาร

สรุปการเสวนาเรื่องผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

จากงานราชดำเนินเสวนา วันที่ 27 มีนาคม 2552 สรุปความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ *ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของรัฐ* จำนวน 5 ราย

Privacy, Contingency and Personal Identity [Soraj Hongladarom]

บทความโดย รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แถลงการณ์เรียกร้องความรับผิดชอบจากนายเทพไท เสนพงศ์ และ พรรคประชาธิปัตย์

"เปิดเน็ต เปิดใจ" แถลงการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจและจุดกำเนิดของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ตอบโต้ที่นายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหา 29 เว็บไซต์ ว่าเป็นเว็บไซต์อันตรายที่ส่อเค้าหมิ่นเบื้องสูง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย [สขร. ถึง FACT]

สำเนาคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ ที่ วท 2/2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย ถึง กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) เมื่อ 8 เมษายน 2551

สรุปการสัมมนาเรื่อง “วิพากษ์กฎหมายสื่อฉบับใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง”

สรุปการสัมมนาเรื่อง “วิพากษ์กฎหมายสื่อฉบับใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง” จัดโดย ศูนย์รณรงค์นโยบายสื่อมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) และภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 สิงหาคม 2550

แถลงการณ์กรณีผู้ถูกจับกุมภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

แถลงการณ์จากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) และเครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย (FACT) ลงวันที่ 11 กันยายน 2550 (ก่อนการก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ต)

แถลงการณ์คัดค้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

แถลงการณ์คัดค้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยคณะกรรมการณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) และเครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย (FACT) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

Computer-related Crime Act B.E. 2550

On 18 July 2007, the Computer-related Crime Act B.E.2550 (2007) came into force. It took 9 years from the initial draft to the successful passage by the National Legislative Assembly (NLA), appointed by the Council for National Security (CNS), after the 19 September 2006 coup. This is an unofficial English translation of the Act made by the Campaign for Popular Media Reform (CPMR).