คลังเอกสาร

พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และ พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ 2562 + ฉบับแปลอังกฤษ

Thailand's Personal Data Protection Act 2019 and Cybersecurity Act 2019, with unofficial English translation. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับสนช.วาระ 3

ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ (ฉบับผ่านสนช.วาระ 3)

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 Thailand's National Security Council Act of 2016

ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับส่งสนช.พิจารณาวาระ 2

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 8 ก.พ. 2562 เพื่อพิจาณาวาระที่ 2

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (25 มี.ค. 2561)

ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … (รับฟังความคิดเห็น 8-25 มี.ค. 2561) -- นิยาม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์", สัดส่วนและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ, อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นโดยด้วยวิธีพิเศษจากกระทรวงกลาโหม, เงื่อนไขในการใช้อำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 Computer-related Crime Act 2017

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 ไทย-อังกฤษ Thailand’s Computer-related Crime Act 2017 bilingual

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Computer-related Crime Act B.E. 2550 (2007) as amended by the Computer-related Crime Act (No. 2) B.E. 2560 (2017) [unofficial English translation]

เปรียบเทียบร่าง 26 เม.ย., 17 ส.ค. และ 30 ก.ย. 2559 ในมาตราสำคัญ

เปรียบเทียบร่าง 26 เม.ย., 17 ส.ค. และ 30 ก.ย. 2559 ในมาตราสำคัญ / Comparison of 26 Apr, 17 Aug, and 30 Sep Drafts เปรียบเทียบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 กับร่าง 26 เม.ย. 2559, 17 ส.ค. 2559, 30 ก.ย. 2559 ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) [ไทย-อังกฤษ] ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (30 ก.ย. 59) ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ + ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลประกอบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (18 พ.ย. 59)
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) ไทย-อังกฤษ Thailand’s Cybercrime Act amendment (26 Apr 2016) bilingual

ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) ไทย-อังกฤษ Thailand’s Cybercrime Act amendment draft (26 Apr 2016) bilingual

1 comment

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... - ต้นฉบับภาษาไทย (ร่างฉบับวันที่ 26 เม.ย. 2559) และฉบับแปลภาษาอังกฤษ / Computer-related Crime Act (No ..) B.E. .... Draft - Original Thai version (26 April 2016) and its English translation

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 ไทย-อังกฤษ Thailand’s 2007 Cybercrime Act in Thai and English

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต้นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ (แก้ไขและปรับปรุงจากฉบับแปลโดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ) Computer-related Crime Act B.E 2550 (2007) Original Thai version and its unofficial English translation (based on this translation by Campaign for Popular Media Reform, with some edits and corrections) ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หมายเหุต (Notes) มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” Section 1. This Act shall be called the “Computer-related...

ความท้าทายในการค้นหา ได้รับ และรับรู้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on key trends and challenges to the right of all individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds through the Internet (A/HRC/17/27) แนวโน้มสำคัญและความท้าทายที่จะมีสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะค้นหา ได้รับ และรับรู้ข้อมูลและความคิดทุกชนิดผ่านอินเทอร์เน็ต — รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว (A/HRC/17/27) (16 พ.ค. 2554) http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/17/27