พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

2009.03.01 00:37

“พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

ประกาศ 27 ก.พ. 2551 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ยกเลิกกฎหมาย 4 ฉบับ

  • พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473
  • พระราชบัญญัติภาพยนตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479
  • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 205 ลงวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2515
  • พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530

Download (PDF, 267KB)

Tags: , ,