พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

2009.03.01 01:13

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา: 18 มิถุนายน 2550
มีผลใช้บังคับตั้งแต่: 19 กรกฎาคม 2550

English translation Computer-related Crime Act B.E. 2550

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามคําส่ังที่กําหนดไว้หรือทําให้การทํางานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กําหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ

ดู คำอธิบายพระราชบัญญัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา, หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่, กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่, แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ, หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ที่ เว็บไซต์กระทรวงไอซีที

Download (PDF, 116KB)

Tags: ,