เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

2012.04.06 12:34

เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554 รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554

เรียบเรียงโดย ทวีพร คุ้มเมธา, เทวฤทธิ์ มณีฉาย, และ นพวรรณ เตชะเสนีย์

ข้อมูลคำปรึกษาจำนวนหนึ่งจาก วสันต์ ลิ่วลมไพศาล, อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, จิรนันท์ หาญธำรงวิทย์, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ, มุทิตา เชื้อชั่ง, ประวิตร โรจนพฤกษ์, อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, และ Jon Russell

สารบัญ (หน้า)

 • อภิธานศัพท์ คำย่อ และข้อกฎหมาย (4)
 • เสรีภาพในการแสดงออกบนเน็ต
  • คดีเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 (6)
  • สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ต (38)
 • วัฒนธรรมเน็ต
  • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของภาคประชาชนในการเคลื่อนไหวทางการเมือง (50)
  • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักการเมืองในการเลือกตั้ง กรกฎาคม 2554 (97)
  • กระแสและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (112)
 • สิทธิในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเน็ต
  • นโยบายรัฐในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน (150)
 • เอกสารอ้างอิง (166)

Download (PDF, 7.56MB)