ซีรี่ส์เสวนา: ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทางศิลปะกับการเข้ามาของโลกออนไลน์

2011.05.21 18:50

29 พ.ค. 2554 15:00 น. @ The Reading Room สีลม 19
“คนยุค’เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากโลกออนไลน์”
คุยกับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmsick), ไกรวุฒิ จุลพงศธร, อธิป จิตตฤกษ์ [fb event]

5 มิ.ย. 2554 15:00 น. @ ร้านหนังสือก็องดิด แยกคอกวัว
“มุขปาฐะ คัดลอก การพิมพ์ การโหลด: เหลียวมองการเดินทางอันยาวนานของกิจกรรมการอ่าน”
คุยกับ ภาณุ ตรัยเวช, วันรัก สุวรรณวัฒนา, กิตติพล สรัคคานนท์ [fb event]

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่องานศิลปะ ทั้งทางแนวคิด สุนทรียะ วัฒนธรรมการแสดง รวมทั้งการเสพ ดังเช่นเทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง หรือเทคโนโลยีด้านการขยายเสียง ที่เคยเปลี่ยนแปลงวงการหนังสือ หนัง และเพลงอย่างมหาศาลมาแล้วในอดีต

เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต ที่นำความเป็นไปได้แบบใหม่มาสู่ผู้คนและวงการนี้เช่นเดียวกัน งานเสวนาครั้งนี้อยากจะชวนมาพูดคุยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในวิถีชีวิตผู้คนยุคปัจจุบัน อันได้แก่ หนัง เพลง และหนังสือ ซึ่งเป็นการพยายามมองหรือทำความเข้าใจกิจกรรมในโลกออนไลน์หรือสังคมอินเทอร์เน็ตให้กว้างไปจากเดิม และเฉพาะเจาะจงขึ้น

ในหลายครั้งที่ผ่านมา การพยายามทำความเข้าใจนี้ ได้ใช้การนำเอาคุณค่าหรือมุมมองแบบเก่ามารองรับหรือสวมทับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกออนไลน์ โดยยังไม่ได้ตั้งคำถามหรือพยายามทำความเข้าใจที่มาของคุณค่าที่นำมาสวมทับให้ดีก่อน จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาต่อการทำความเข้าใจ (เช่นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต และ สยามอินเทลลิเจนซ์ เชิญชวนผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจความเป็นไปได้ที่ว่านี้ โดยหวังว่าผู้ฟังที่ได้มาฟังงานเสวนา จะได้ตระหนักว่าเขากำลังอยู่ในโลกที่เปิดกว้าง ที่อินเทอร์เน็ตนำความเป็นไปได้แบบใหม่มาสู่เขา และเขาควรจะตระหนักในความเป็นไปได้ที่เขาควรจะมีสิทธิ์ได้รับนั้น และความเป็นไปต่างๆ ในโลกออนไลน์สมัยนี้มีลักษณะเช่นใดแล้ว รวมถึงทำความเข้าใจการต่อต้านและความตึงเครียดอันเกิดจากการพยายามต่ออายุแนวคิดและวิธีการแบบเก่า อันยังมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันนั้นต่อไป ซึ่งอาจแฝงตัวการพยายามดำรงอยู่ต่อไปนี้ด้วยศัพท์แสงทางศีลธรรม หรือกระทั่งใช้การแสดงออกด้วยคำพูดแบบคุณธรรมความดีงามเอาเลยก็ได้

สิ่งใดเกิดขึ้นใหม่ สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป และจะนำไปสู่รูปแบบใด? สิ่งใดที่เดินทางมาถึงบั้นปลายแล้ว และสิ่งใดกำลังจะพ้นยุคหมดสมัยไป

Sunday, May 29, 2011 15:00 @ The Reading Room, Silom 19
“Generation ‘Net and the Transformation of Music and Film Culture by the Emergence of Online Media”
with Wiwat Lertwiwatwonsa (Filmsick), Graiwoot Chulpongsatorn, Athip Jittarerk [fb event]

Sunday, June 5, 2011 15:00 @ Candide Books, Tanow road
“Orality, Copying, Printing, Downloading: So Long Journeys of Reading”
with Panu Trivej, Wanrak Suwanwattana, Kittiphol Sarakkhanon [fb event]

—-

Reading Room map

Tags: , , , , , , , ,
%d bloggers like this: