เสวนา กล้วยน้ำไทวิชาการ (ICT Social Network) ตอน “กติกาพลเมืองชาวเน็ต”

2009.05.08 18:15

เสวนากล้วยน้ำไทวิชาการ (ICT Social Network) ตอนที่ 3

“กติกาพลเมืองชาวเน็ต” จากแนวปฏิบัติสู่จารีตประเพณีจนถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษร

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ศูนย์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

กำหนดการ

13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

13.30 น. – 13.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.สุรวุธ กิจกุศล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13.45 น. – 14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเวที โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 น. – 14.15 น. จุดประกายแนวคิดเรื่องสังคมออนไลน์กับกติกาในการดูแลสังคม โดย คุณชวลิต อัตถศาสตร์ อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการสภาทนายความ

14.15 น. – 15.15 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กติกาเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากตัวอย่างเครือข่ายที่มี

  1. การจัดสรรบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ pantip.com
  2. กติกาพื้นฐานเพื่อการดูแลบุคคลในเครือข่าย โดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวไอที blognone.com
  3. กติกาพื้นฐานเพื่อการดูแลบุคคลในเครือข่าย โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต
  4. กติกาพื้นฐานเพื่อการดูแลบุคคลในเครือข่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้ง thaisecondhand.com

ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คุณอิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

15.15 น. – 16.15 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของกติกาพลเมืองชาวเน็ตและจารีตประเพณีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร่วมกันดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผศ. ดร. อรรยา สิงห์สงบ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

16.15 น. – 16.30 น. สรุปผลและปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม โทร. 081 553 4286

แผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Tags: ,
%d bloggers like this: