Tag: 2012

courtesy to NathanaeIB on Flickr

สรุปภาพรวมเสรีภาพในการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ตปี 2555

2013.05.20

สรุปภาพรวมเสรีภาพในการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ตปี 2555 ทั้งคดี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการปิดกั้นเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งจากรายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ตปี 2555 ซึ่งจะเผยแพร่เร็วๆ นี้