ความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. (ก.ย. 2561)

2018.09.21 09:52

ความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. (ก.ย. 2561) http://lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1296-5-20-2561