ความท้าทายในการค้นหา ได้รับ และรับรู้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

2016.06.08 05:38

Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on key trends and challenges to the right of all individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds through the Internet (A/HRC/17/27)

แนวโน้มสำคัญและความท้าทายที่จะมีสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะค้นหา ได้รับ และรับรู้ข้อมูลและความคิดทุกชนิดผ่านอินเทอร์เน็ต — รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว (A/HRC/17/27) (16 พ.ค. 2554)

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/17/27

Download (PDF, 192KB)