กำหนดการสัมมนาวิชาการว่าด้วยประชาธิปไตยดิจิทัลครั้งที่ 1