Tag: technological neutral regulation

ชู “ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี” ตัวส่งเสริมการแข่งขันและนวัตกรรมไอซีที

2015.07.24

3 ตัวแทนประชาสังคมต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองสื่อและการพัฒนา ยกข้อดีของกฎข้อบังคับที่ "เป็นกลางทางเทคโนโลยี" ชี้แนวคิดสิทธิมนุษยชนต้องถูกผนวกรวมอยู่ในกฎหมายสื่อ ระบุปัจจัยการสร้างสื่อพลเมืองคือ โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ชุมชนที่มีความสามารถผลิตสื่อ และกฎหมายที่ไม่จำกัดสิทธิ