Tag: reconciliation

[30-31 ม.ค.] สัมมนาสหภาพยุโรป-ไทย ว่าด้วยการปรองดองและเสรีภาพในการแสดงออก

2013.01.23

พฤหัส 31 ม.ค. 10:45-12:30 จะมีวงเสวนา 2 วง / วงสองเกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จากไทยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายฉบับดังกล่าว, ผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไท ซึ่งถูกลงโทษจำคุกด้วยกฎหมายดังกล่าว, ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต, และมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศคือผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ กูเกิลเอเชียแปซิฟิก