Tag: Privacy and Civil Liberties Oversight Board

อยากได้เศรษฐกิจ+มั่นคงดิจิทัลของแท้ สนช.ต้องไม่รับร่างกม. “เศรษฐกิจ​ดิจิทัล” ทั้งชุด

2015.02.20

เทียบประสบการณ์ cybersecurity ต่างประเทศ=ความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานดูแลเน้นการมีส่วนร่วมเป็นอิสระ นโยบายเคารพความเป็นส่วนตัว สิทธิพลเมือง และความเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ต