Tag: online privacy

ความเป็นส่วนตัวด้านสุขภาพออนไลน์: คนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยงในยุค Big Data

ความเป็นส่วนตัวด้านสุขภาพออนไลน์: คนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยง

2016.03.11

เว็บไซต์กว่า 90% ปล่อยให้ข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหล ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์บ่งบอกถึงข้อกังวลด้านสุขภาพ และมันนำไปสู่การเลือกปฏิบัติเชิงพาณิชย์ เช่นการปฏิเสธไม่ให้ส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ กฎหมายที่มีอยู่ก็ครอบคลุมไม่ถึง แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง?