Tag: network security

อย่าเข้าใจผิด จุดประสงค์ กม.มั่นคงไซเบอร์คือความมั่นคงระบบไอที ไม่ใช่ “ความมั่นคงของชาติ”

2015.10.20

นักนิติศาสตร์ชี้ กม.มั่นคงไซเบอร์ควรมุ่งปกป้องระบบไอทีสำคัญ ส่วนการเปิดช่องให้ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม เป็น “รูรั่ว” ของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล