Tag: Netizen Annual Conference

หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง

[25 ก.ย.] “หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง: ความเป็นส่วนตัวออนไลน์และการสอดส่องการสื่อสาร” ประชุมประจำปี #tcrc13

2013.09.05

พุธ 25 ก.ย. 2556 08:30-16:30 / ห้อง 5303 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอเชิญร่วมการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองประจำปี 2556 ในหัวข้อ “หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง: ความเป็นส่วนตัวออนไลน์และการสอดส่องการสื่อสาร (Online Privacy and Communications Surviellance)”

[9 ธ.ค.] รายงาน “เสรีภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทย” + ความมั่นคงของรัฐ: กรณีวิกิลีกส์

2010.12.07

แถลงข่าวสรุปสถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 และการอภิปรายสถานการณ์สากลกรณีวิกิลีคส์