Tag: instragram

มองความสัมพันธ์ทางการผลิตข่าวบันเทิง ผ่านวิวัฒนาการเทคโนโลยี (ตอนที่ 1 )

2013.08.05

พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ มองความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ทางการผลิต (Mode of Production) ของวงการบันเทิงไทย จากยุคแผ่นเสียง สู่ยุค MP3 และยุคยูทูบ