Tag: EU Cybersecurity Strategy

อย่าเข้าใจผิด จุดประสงค์ กม.มั่นคงไซเบอร์คือความมั่นคงระบบไอที ไม่ใช่ “ความมั่นคงของชาติ”

2015.10.20

นักนิติศาสตร์ชี้ กม.มั่นคงไซเบอร์ควรมุ่งปกป้องระบบไอทีสำคัญ ส่วนการเปิดช่องให้ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม เป็น “รูรั่ว” ของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ไทย vs. กฎการรักษาความมั่นคงไซเบอร์สหภาพยุโรป

2015.10.09

รศ.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบร่างพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... กับกลยุทธ์และกฎการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งสหภาพยุโรป