Tag: data mining

สะสม แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ: การตลาดด้วยข้อมูลส่วนตัว

2014.01.22

การใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดทำให้การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มีการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวซึ่งเก็บรวบรวมจากชีวิตประจำวันของเราทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยละเอียด การตลาดด้วยข้อมูลกระจายไปทุกวงการ ลูกค้าของบริษัทนายหน้าค้าข้อมูลมีตั้งแต่ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร บริษัทโทรคมนาคม ไปจนถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานรัฐ ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บสะสมทีละน้อยในตลาดค้าข้อมูลยังถูกใช้เพื่อแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติอีกด้วย