Tag: civilrights

มุมมอง​การคุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคลในยุคอินเทอร์เน็ต​จากสองทวีป​

2014.12.08

คาร์ล ฟิลิปป์ เบอร์เคิร์ต (Carl Philipp Burkert) ที่ปรึกษาด้านไอทีจากเยอรมนี มาบรรยายในหัวข้อ "ความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล” ชวนคุยเรื่องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป