Tag: Association for Progressive Communications

ASEAN ICT Masterplan: ภาคประชาสังคมหายไปไหน?

2015.04.25

ภาคประชาสังคมร่วมถก แผนแม่บทอาเซียนไอซีทีขาดการมีส่วนร่วม เน้นให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ ไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นส่วนตัว ปัญหาเรื่องความรับผิดของรัฐ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมระดมความเห็นว่าแผนแม่บทไอซีทีที่ดีควรเป็นเช่นไร