Tag: A Coup for the Rich

ครส. เรียกร้องยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

2010.08.13

เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) 14 มกราคม 2552 ตามที่มีการฟ้องร้องอาจารย์ใจ อึ้งภากรณ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีการเขียนหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษชื่อว่า A Coup for the Rich นั้น ครส. มีความเห็นดังนี้