สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล

2014.09.05 21:20

สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล – รายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(ฉบับแปลภาษาไทยโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต — ร่างเผยแพร่ 2014.09.05)

ในมติที่ 68/167 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติร้องขอให้ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ส่งมอบรายงานว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว ในบริบทของการสอดแนมในประเทศและนอกประเทศและ/หรือการดักจับข้อมูลสื่อสารแบบดิจิทัล และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งกรณีที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในสมัยประชุมที่ 27 และการพิจารณาของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในสมัยประชุมที่ 69 ทั้งนี้เพื่อให้รัฐภาคีได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รายงานฉบับนี้เป็นการส่งมอบตามคำร้องขอดังกล่าว โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังได้ส่งมอบรายงานฉบับนี้ให้กับที่ประชุมสมัยที่ 69 ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โดยเป็นไปตามคำร้องขอของสมัชชา

ดาวน์โหลดฉบับแปลภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสารภาษาต้นฉบับที่ A/HRC/27/37 — The right to privacy in the digital age – Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights และข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเว็บ The Right to Privacy in the Digital Age

Download (PDF, 339KB)