ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

2009.10.19 00:35

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2526

ปรับปรุง ระเบียบสำนัก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (21 มิถุนายน พ.ศ. 2548)

  • แฟ้ม thailand-pm-office-document-admin-regulation-2526 เป็นเอกสารฉบับเต็ม จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง (23 กันยายน 2548) พร้อมกับภาคผนวก แบบฟอร์ม รูปครุฑ รายการคำขึ้นต้นลงท้ายต่าง ๆ
  • แฟ้ม thailand-pm-office-document-admin-regulation-2526-toc เป็นเอกสารที่พิมพ์ใหม่และจัดให้มีสารบัญส่วนต่าง ๆ ของระเบียบ เพื่อความสะดวกในการอ่าน – มีเฉพาะส่วนระเบียบ ไม่มีภาคผนวก และไม่เหมาะกับการอ้างอิงใด ๆ

Download (PDF, 3.04MB)

Tags: , ,