(ร่าง) พระราชบัญญัติ จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ….

2009.10.10 15:03

ต้นฉบับจาก http://www.lawamendment.go.th/ow.asp?ID=7699 สืบค้น 10 ต.ค. 2552

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย […]

“จดหมายเหตุแห่งชาติ” หมายความว่า เอกสารต้นฉบับหรือคู่ฉบับซึ่งได้รับการประเมินจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ ควรรักษาไว้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและต้องจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่

“จดหมายเหตุ” หมายความว่า เอกสารต้นฉบับหรือคู่ฉบับไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ซึ่งได้รับการประเมินจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สมควรจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย […]

มาตรา 5 ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บเอกสารราชการที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน หรือจำเป็นต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ และจัดทำตารางกำหนดอายุและการทำลายเอกสารราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด […]

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐจะทำลายเอกสารราชการที่อยู่ในความครอบครองไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการ […]

Download (PDF, 160KB)

Tags: ,