(ร่าง) มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกำหนด (มศอ. 2xx5-2555)

2009.09.16 18:10

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

คณะกรรมการวิชาการ

ประธานกรรมการ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการ

นายถนัด มานะพันธุ์นิยม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พันตำรวจเอกกัลป์ ทังสุพานิช ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายธงชัย แสงศิริ สำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายณัฐ สกลชัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายวิรัตน์ พึ่งสาระ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายสมญา พัฒนวรพันธุ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
นายขจร สินอภิรมย์สราญ บริษัท ไอที คอมพาเนี่ยน จำกัด
นายสว่างพงศ์ หมวดเพชร บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด สมาคมสมาพันธ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
นายราเมศวร์ ศิลปพรหม สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
นายกมล เอื้อชินกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายบรรจง หะรังษี บริษัท ที-เน็ต จำกัด

กรรมการและเลขานุการ

นายกริช นาสิงห์ขันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.พลอยรวี เกริกพันธ์กุล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รายชื่อคณะทำงาน

ที่ปรึกษา

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายกว้าน สีตะธนี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายโกเมน พิบูลโรจน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายบรรจง หะรังษี บริษัท ที-เน็ต จำกัด

คณะทำงานด้านเทคนิค

นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายกริช นาสิงห์ขันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายกำธร ไกรรักษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายพุธ นาฑีสุวรรณ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
นายชวลิต ทินกรสูติบุตร บริษัท ที-เน็ต จำกัด
นายปิยวัฒน์ เลื่อนสุคันธ์ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
นายไตรรัตน์ พุทธรักษา บริษัท ที-เน็ต จำกัด
นายศิวพงษ์ นิยมพานิช บริษัท ที-เน็ต จำกัด

Download (PDF, 563KB)

Tags: