คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

2015.02.27 13:30

คู่มือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

Japanese Regulatory Impact Assessment Handbook แปลโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น