ผลกระทบของการสอดแนมการสื่อสารโดยรัฐต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพการแสดงออก

2013.11.19 00:55

ผลกระทบของการสอดแนมการสื่อสารโดยรัฐต่อการใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อเข้าถึงความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก

รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยประชุมที่ 23 วาระที่ 3 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิด้านการพัฒนา

รายงานฉบับนี้ส่งมอบให้ตามมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ 16/4 เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการสอดแนมการสื่อสารโดยรัฐต่อการใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อเข้าถึงความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก เมื่อคำนึงถึงผลกระทบจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่สำคัญด้านการสื่อสาร รายงานเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการสอดแนมข้อมูล และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเทศที่ควบคุมการปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

ฉบับภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ เผยแพร่ครั้งแรก 19 พฤศจิกายน 2556 (ปรับปรุงคำแปล 23 พ.ย. 2556)

ดาวน์โหลด: ฉบับแปลภาษาไทย | ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

“Implications of States’ surveillance of communications on the exercise of the human rights to privacy and to freedom of opinion and expression” — Human Rights Council 23rd session. Agenda item 3. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. (A/HRC/23/40) Original report published on 17 April 2013. This is an unofficial Thai translation, published on 19 November 2013.

Download (PDF, 641KB)