Thai Netizen Network

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการว่าด้วยประชาธิปไตยดิจิทัลครั้งที่ 1 #DiDeBKK

1st Digital Democracy Conference Bangkok

เอกสารจากงานสัมมนาวิชาการ “First Digital Democracy Conference Bangkok” 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ), เครือข่ายพลเมืองเน็ต และโนวิสเคปคอนซัลติ้งค์กรุ๊ป

การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของ Digital Democracy จากมุมมองทางวิชาการและทางปฏิบัติที่หลากหลาย รวมทั้งริเริ่มสาขาการวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพื่อศึกษาประเด็นต่างๆที่จะเกิดตามมากับ Digital Democracy ในอนาคต โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ผู้จัดยังต้องการประสานผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการสื่อสารระหว่างทั้งสองกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทางการเมือง (ดูวัตถุประสงค์และกำหนดการทั้งหมด)

หัวข้อนำเสนอ (คลิกที่หัวข้อเพื่อดูเอกสารประกอบ)

รายงานจากงานสัมมนา

Exit mobile version