Thai Netizen Network

สำรวจความคิดเห็น "กฎกติกาอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?"

โครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law ขอเชิญผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน แสดงความคิดเห็น ในแบบสอบถาม “กฎกติกาอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?"

เพื่อนำข้อมูลไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับประชาชน

คำถามทั้งหมดมี 6 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 2-10 นาที
รายงานการสำรวจที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ จะเป็นสถิติภาพรวมที่ระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสอบถาม

Exit mobile version