Thai Netizen Network

บทความแปล “อย่าโทษคนนำสาร: ภาระรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางและการคุ้มครองหลักการของอินเทอร์เน็ต”

วันนี้ขอเสนอบทความสั้น ๆ ว่าด้วยสื่อตัวกลาง (intermediary) อีกชิ้นที่จะเรียกว่าเป็นฉบับย่อของรายงาน ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็มิได้ห่างไกลความจริงนัก

บทความแปล “อย่าโทษคนนำสาร: ภาระรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางและการคุ้มครองหลักการของอินเทอร์เน็ต” นี้ เล่าอย่างคร่าว ๆ ถึงเหตุผลที่กฎหมายในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปให้การคุ้มครองสื่อตัวกลางจากภาระรับผิดที่ตนเองมิได้ก่อขึ้น ตัวบทความยังได้เสนอทางออกอื่นที่ดีกว่าสำหรับการจัดการปัญหาบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องผลักภาระให้ผู้ประกอบการ หรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

Exit mobile version